Widget Image
LARGEST ONLINE SHOP
Cum sociis natoque penatibus et magnis part masa urient montes, nascetur ridiculus mus.
SIGN UP FOR WALKER
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Regulamin sklepu

Dokładnie zapoznaj się z naszymi zasadami

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Definicje:

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu;

Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu Towarów w Sklepie na własne potrzeby, nie mające związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Butik LenKa

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://www.butiklenka.com/

Sprzedawca: Wioletta Cerkanowicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Butik LenKa z siedzibą przy ul. Kazimierza Przerwy – Tetmajera 2/7, 96-100 Skierniewice, w województwie łódzkim, powiat Skierniewice, posiadająca numer NIP 616-139-52-77, telefon: +48 698 990 707, adres email: kontakt@butiklenka.com

Towar / Towary – przedmioty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie.

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i ma zastosowanie do kwestii nie uregulowanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Prowadzącym Sklep jest Sprzedawca.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem adresu email: kontakt@butiklenka.com lub pod numerem telefonu 698 990 707.

§ 2
REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Do korzystania ze Sklepu wymagana jest rejestracja.
 2. Klient chcący w pełni korzystać ze Sklepu musi dokonać rejestracji w wyniku, której będzie identyfikowany przez Sklep za pomocą identyfikatora ID i hasła. Podane w wyniku rejestracji dane, w szczególności hasło klienta oraz jego identyfikator ID stanowić powinny tajemnicę Klienta i winny być one tak przechowywane, aby osoby trzecie nie miały możliwości ich ustalenia i posłużenia się nimi bez wiedzy lub woli klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta wskutek posłużenia się, w sposób nieuprawniony przez osoby trzecie, jego identyfikatorem ID lub hasłem wynikające z udostępnienia przez Klienta tych danych osobom trzecim lub ich nieprawidłowego zabezpieczenia.
 3. Klient zobligowany jest do wypełnienia wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe. Niewypełnienie ich będzie uważane za odstąpienie od rejestracji.
 4. Rejestrując konto w Sklepie Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie nie zamówionych informacji handlowych Sprzedawcy zgodnie z art. 10 ustawy wskazanej w § 9 ust. 2 pkt 3 Regulaminu.
 5. Ochrona danych osobowych Klienta podawanych podczas rejestracji w Sklepie odbywa się na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.

§ 3
ZASADY SPRZEDAŻY TOWARÓW

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sprzedaż Towarów odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 4. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży Towarów jest prawo polskie.
 5. Informacje handlowe zamieszczone przez Sprzedawcę w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk “Wyślij zamówienie”. W trakcie składania zamówienia konieczne jest potwierdzenie obowiązku zapłaty za zakupiony Towar. Klient po zakończeniu procesu wysyłania zamówienia otrzyma automatyczne potwierdzenie, na podany adres e-mail, potwierdzenie zamówienia. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 6. Klient powinien podać (dobrowolnie) numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adres e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta i zawarcia umowy ze Sprzedawcą.
 7. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z opisem Towaru, którego zakupu chce dokonać.
 8. Sprzedawca prezentuje na stronie internetowej zdjęcia oferowanych produktów, na których obrazy i kolory mogą różnić się +/-15% od rzeczywistego wyglądu. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystkę wyrobów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne, jakie mogą wystąpić wynikają z powodów technicznych.
 9. Wszystkie ceny zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny zamieszczone przy oferowanych Towarach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki. Całkowita wartość zamówienia, wraz z kosztami przesyłki, wskazana jest, w trakcie procesu składania zamówienia, po wybraniu przez Klienta formy dostawy oraz formy płatności.
 10. Płatności za Towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia, spośród następujących sposobów rozliczenia:
  1. przesyłka za pobraniem,
  2. przelew bankowy tradycyjny,
  3. płatności za pośrednictwem systemu przelewy24.pl.
 11. Ewentualne dodatkowe koszty płatności uwidocznione są bezpośrednio w trakcie procesu zamawiania Towaru.
 12. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.
 13. Jeżeli realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 14. Klient może w każdej chwili, nie później jednak niż do momentu dokonania wysyłki Towaru przez Sprzedawcę, dokonać zmiany w zamówieniu lub też wycofać zamówienie informując o tym Sprzedawcę drogą mailową na adres: kontakt@butiklenka.com, z zastrzeżeniem postanowień § 5 Regulaminu. Niezależnie od powyższego Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zapisami § 5 Regulaminu.
 15. Towar pozostaje własnością Sprzedawcy aż do momentu całkowitej zapłaty za towar.

§ 4
DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów realizowana jest na terenie Polski oraz poza jej granicami.
 2. Do wartości zamówienia doliczane są koszty transportu, które ponosi Kupujący, wg informacji wskazanych w trakcie przechodzenia procedury składania zamówienia i wg wyboru dokonanego przez Klienta.
 3. Dostawa Towarów odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób.
 4. Informację o koszcie i terminie dostawy Sprzedawca prześle Kupującemu w mailu potwierdzającym zamówienie.
 5. Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi 3 dni robocze. Dostawa odbywa się w godzinach 09:00-17:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy podmiotu dostarczającego przesyłkę z Towarem.
 6. W przypadku wyboru płatności przelewem, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania zapłaty na koncie Sklepu.
 7. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej.
 8. Towar wysyłany z Polski do innego kraju, może podlegać dodatkowo opłatom importowym, nakładanym przez kraj odbiorcy. W związku z powyższym ciężar ponoszenia dodatkowych kosztów ( cła, opłaty importowe itp.) jest wliczony w koszty przesyłki, które ponosi Kupujący.
 9. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą wydania Towaru kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. W razie wyboru przewoźnika przez Sprzedawcę wydanie Towaru Klientowi następuje z chwilą wręczenia Towaru przez przewoźnika.
 10. Sprzedawca zaleca, aby sprawdzić dostarczony Towar w obecności przewoźnika (kuriera), a w razie stwierdzenia uszkodzenia Towaru w czasie transportu, aby spisać stosowny protokół w obecności Kuriera. Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. Sprzedawca ma możliwość złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń przesyłki, u podmiotu świadczącego usługi transportowe. Brak sprawdzenia Towaru w obecności dostarczyciela, nie ma jednak wpływu na możliwość zgłaszania roszczeń służących Klientowi.

§ 5
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Na zasadach określonych w ustawie wskazanej w § 9 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Klient będący Konsumentem ma możliwość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2. i 6, odstąpienia od umowy zakupionych Towarów:

– jeśli przedmiotem sprzedaży jest pojedynczy towar – w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

– w przypadku umowy sprzedaży kilku towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 dni, liczonych od następnego dnia po dniu, w którym otrzymał ostatnią rzecz, partię lub część;

– w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Towarów przez określony czas – w terminie 14 dni, liczonych od następnego dnia po dniu, w którym otrzymał pierwszą z zamówionych rzeczy;

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysyłając oświadczenie przed upływem terminu wskazanego w ust. 1. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 3. W razie odstąpienia od umowy, zgodnie z zapisami ust.1, jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły w stanie niezmienionym.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Jeżeli osoby upoważnionej do odbioru nie wskazano, zwrot Towaru powinien nastąpić na adres:

Wioletta Cerkanowicz
Tetmajera 2/7
96-100 Skierniewice

 1. Klient, który odstąpił od umowy, zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedawcy, chyba,że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia mu zakupionego Towaru, z zastrzeżeniem ust. 2 ( Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi koszty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę Towaru ).
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. O prawie odstąpienia od umowy Sprzedawca informuje Klienta wysyłając mu mailowo, niezwłocznie po dokonaniu zakupu Towaru, informację o treści wskazanej w załączniku nr 5 do Regulaminu.

§ 6
REKLAMACJE

W razie wystąpienia wad uprawniających Klienta do składania reklamacji, czy to w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego (rękojmię) czy w oparciu o udzieloną przez Sprzedawcę gwarancję, Klient winien, na koszt Sprzedawcy, przesłać reklamowany Towaru na adres Sprzedawcy:

Wioletta Cerkanowicz
Tetmajera 2/7
96-100 Skierniewice

 

z załączonym opisem wady i kserokopią dowodu zakupu.

 

§ 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Towaru regulują przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedawca winien w terminie 14 dni od zgłoszenia roszczeń przez Klienta będącego konsumentem ustosunkować się do jego żądań. Jeśli tego nie zrobił uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Jeżeli Klientem jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest Towar używany, odpowiedzialność sprzedawcy zostaje ograniczona, do 1 roku od dnia wydania Towaru Kupującemu.
 5. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie, w szczególności na piśmie wysłanym na adres Sprzedawcy:

Wioletta Cerkanowicz
Tetmajera 2/7
96-100 Skierniewice
lub drogą mailową na adres: kontakt@butiklenka.com

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na podany powyżej adres do korespondencji.

 1. Każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie, a w razie wątpliwości towar może zostać wysłany do ekspertyzy celem dokładnych oględzin.
 2. W razie zgłoszenia zasadnych roszczeń przez Klienta, ich realizacja przez Sprzedawcę winna nastąpić do 14 dni roboczych, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 3. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Organem właściwym w sprawach ochrony praw konsumentów jest: Miejski Rzecznik Konsumentów Piłsudskiego 2 96-100 Skierniewice tel. 46 834-51-99

§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Użytkowników.
 2. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodnie z:

– Polityką Prywatności – stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

– Polityką bezpieczeństwa informacji – stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,

– Instrukcją zarządzania systemem informatycznym – stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 1. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia.
 1. Treści oraz zdjęcia są własnością Sklepu Butik LenKa. Zgodnie z Dz.U.94 nr 24 poz. 83, spros.: Dz.94 nr 43 poz.170. cyt.: “Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich”.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do wszelkich sporów wynikłych z Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów sprzedaży, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, a w przypadku Klientów będących Konsumentami właściwym jest sąd wedle właściwości ogólnej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy:
  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, nr 0, poz. 121 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827),
  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, Nr 0, poz. 1422 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, nr 0, poz. 1182 z późn. zm.).
 3. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się zapisami Regulaminu i potwierdzić ten fakt w ramach procesu składania zamówienia. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu, należy zaprzestać procedury składania zamówienia.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 22-05-2017.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Załącznik nr 4 

do Regulaminu sklepu internetowego Butik LenKa

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

…………………………………….., dnia …………………… roku

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Zawartej na stronie internetowej butiklenka.com

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data zawarcia umowy/odbioru: …………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………
Adres email i nr telefonu: ……………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………………………………….

(czytelny podpis Klienta)

 

 

 

Załącznik nr 5

do Regulaminu sklepu internetowego Butik LenKa

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa:

– jeśli przedmiotem sprzedaży jest pojedynczy towar – po upływie terminu 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

– w przypadku umowy sprzedaży kilku towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – po upływie terminu 14 dni, liczonych od następnego dnia po dniu, w którym otrzymał ostatnią rzecz, partię lub część;

– w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Towarów przez określony czas po upływie terminu 14 dni, liczonych od następnego dnia po dniu, w którym otrzymał pierwszą z zamówionych rzeczy;
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep Butik LenKa o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia wysłanego np. Pocztą Polską lub za pośrednictwem innego operatora pocztowego.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam zakupiony Towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacja

Formularz reklamacji w sklepie internetowym Butik LenKa

Zwroty

Formularz zwrotu towaru w sklepie internetowym Butik LenKa